شبیه ساز سنسور کیلومتر


توضیحات

از این کیت برای شبیه ساز سنسور کیلومتر یا در مواردی که ABS خودرو خراب است یا گیر بکس مشکل داشته باشد میتوان پالس سنسور کیلومتر را توسط این کیت شبیه سازی کرد. 

رفع مشکل خاموش شدن خودرو به دلیل کار نکردن کیلومتر.

توجه: این کیت برای شبیه سازی کیلومتر پشت آمپر  نیست و فقط برای ایسیو استفاده می شود.

برچسب ها :