شبیه ساز سنسور کیلومتر


توضیحات

از این کیت برای شبیه ساز سنسور کیلومتر یا در مواردی که ABS خودرو خراب است میتوان پالس سنسور کیلومتر را توسط این کیت شبیه سازی کرد.

برچسب ها :