فایل حذف سنسور اکسیژن اول پراید LZNF


توضیحات

فایل اماده دانلود ایسیو LZNF پراید جهت حذف سنسور اکسیژن اول 

توصیه میشود اگر خودرو دوگانه سوز دستی شده است این فایل را روی ایسیو بریزید و سپس از شبیه ساز یورو 4 سوکتی استفاده کنید و سنسور را از مدار خارج نکنید.

برچسب ها :