فیلم آموش تعمیر 206 ecu J34 قسمت دریچه گاز برقی و تغذیه سنسورها فن در حالت دور تندتکمیلی


توضیحات

در این اموزش تعمیر ecu J34 دریچه گاز برقی و علتهای ایجاد خطا و رفع آن توضیح داده شده رفع خطای موتور دریچه گاز برقی و خطای تغذیه سنسورها و رفتن فن به دور زیاد تند. در این آموزش تکمیلی خطای نقص ریست ECU یا خطای داخلی و هم چنین موارد بیشتری از معایب پدال و خطاهای دریچه برقی توصیح داده شده است.  خطایی همچون p1631 وp2101U  و همچنین علتهای دیگر این خطاها به صورت کامل توضیح داده شده است. خطاهای پتانسیومتر یک یا دو دریچه گاز نیز زیر مجموعه خطاهای گفته شده می باشد.

چرا در بعضی از خودروها خطای اتصال دریچه گاز ثبت میشود درصورت که دریچه و ecu و حتی سیم کشی سالم است؟(2101)

توجه: هیچ کدام از اموزشهای کارجاب شامل شماتیک داخلی ecu نمیباشد.

برچسب ها :